مدیریت پیج اینستاگرام

مدیریت پیج اینستاگرام - پایه

10 پست + 10 استوری
افزایش فالوور = 500 فالوور در ماه
تنظیم بایو / آنالیز رقبا / مشاوره

مدیریت پیج اینستاگرام - معمولی

20 پست + 20 استوری
افزایش فالوور = 1000 فالوور در ماه
تنظیم بایو / آنالیز رقبا / مشاوره

مدیریت پیج اینستاگرام - استاندارد

25 پست + 50 استوری
افزایش فالوور = 2000 فالوور در ماه
تنظیم بایو / آنالیز رقبا / مشاوره

مدیریت پیج اینستاگرام - تجاری

40 پست + 100 استوری
افزایش فالوور = 3000 فالوور در ماه
تنظیم بایو / آنالیز رقبا / مشاوره